LÒ HƠI ĐỐT KHÍ HÓA LỎNG-LPG

Thông số Đơn vị MÃ HIỆU LÒ HƠI
VNB-100.G VNB-200.G VNB-300.G VNB-500.G VNB-1.000.G VNB-2000.G VNB-5000.G VNB-10000.G
Năng suất sinh hơi                                  kg/h 100 200 300 500 1.000 2.000 5.000 10.000
Áp suất làm việc bar 1-20 1-20 1-20 1-20 1-20 1-20 1-20 1-20
Nhiệt độ hơi bão hòa oC 100-212 100-212 100-212 100-212 100-212 100-212 100-212 100-212
Suất tiêu hao nhiên liệu                                         kg/h 6,6 13.2 19,8 33 66 132 330 660