LÒ HƠI ĐỐT DẦU FO

Thông số Đơn vị MÃ HIỆU LÒ HƠI
VNB-100.FO VNB-200.FO VNB-300.FO VNB-500.FO VNB-1.000.FO VNB-2000.FO VNB-5000.FO VNB-10000.FO
Năng suất sinh hơi                                  kg/h 100 200 300 500 1.000 2.000 5.000 10.000
Áp suất làm việc bar 1-20 1-20 1-20 1-20 1-20 1-20 1-20 1-20
Nhiệt độ hơi bão hòa oC 100-212 100-212 100-212 100-212 100-212 100-212 100-212 100-212
Suất tiêu hao nhiên liệu                                         kg/h 7,3 14,6 21,9 36,5 73 146 365 730